Seminaria Naukowe

Podczas trzeciego roku studiów (przy końcu szóstego semestru) studenci mają obowiązek złożyć podanie w Rektoracie Instytutu z prośbą o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. Podanie takie powinno zawierać następujące elementy:

 1. Temat pracy i uzasadnienie jego wyboru.
 2. Problem merytoryczny pracy.
 3. Źródła i ich zastosowania.
 4. Metoda naukowa pracy.
 5. Przewidywany ogólny plan pracy.
 6. Podstawowa bibliografia (źródła i opracowania).
 7. Dane – imię i nazwisko oraz przynależność zakonna – seminarium naukowe (nazwa seminarium oraz imię i nazwisko promotora).

Powyższe podanie, zawarte na 3-5 stronach maszynopisu, jest warunkiem zaliczenia semestru. Termin składania podań – do 19 V 2020 r.

Seminaria naukowe w roku akademickim 2019/20

 • Pismo Święte Nowego Testamentu
 • Pismo Święte Starego Testamentu
 • Liturgika
 • Prawo kanoniczne
 • Pedagogika

Seminaria odbywają się zasadniczo w czwartki. W roku akademickim 2019/20 rozpoczynają one swą działalność w czwartek 10 października. Warunki przyjęcia określają prowadzący seminaria naukowe.

Tezy do egzaminu magisterskiego

Teologia biblijna

 1. Natchnienie, kanon, sensy i interpretacja Pisma Świętego.
 2. Ogólna charakterystyka biblijnych pism historycznych i prorockich.
 3. Ogólna charakterystyka biblijnych pism mądrościowych i apokaliptycznych.
 4. Etapy powstawania Ewangelii.
 5. Główne idee biblijne: zbawienie, stworzenie, przymierze, mesjanizm, eschatologia.

Teologia dogmatyczna

 1. Stworzenie człowieka i jego powołanie do nadprzyrodzoności.
 2. Rozwój dogmatu trynitarnego.
 3. Unia hipostatyczna i jej następstwa.
 4. Eucharystia jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego.
 5. Boże macierzyństwo Maryi.

Teologia moralna

 1. Prawo moralne i sumienie.
 2. Grzech i nawrócenie w refleksji teologicznej.
 3. Cnoty boskie jako dar i zadanie.
 4. Współczesne zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.
 5. Miłość małżeńska i odpowiedzialne rodzicielstwo.

Teologia fundamentalna

 1. Filozoficzne poznanie Boga; geneza i fenomen religii; religie świata a chrześcijaństwo.
 2. Teologia Objawienia i wiary.
 3. Historyczność Jezusa; Jego osoba, nauka i czyny. Chrystus jako źródło wiary Kościoła.
 4. Kościół; jego geneza, misterium i struktura, misja.
 5. Natura teologii, miejsca i metody teologicznego poznania.