Instytut Teologiczny

Od 1973 r. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy rozpoczął współpracę naukową z Papieskim Wydziałem Teologicznym, a od 1981 z Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dzięki czemu studenci Instytutu mogą zdobywać stopnie naukowe.

Z pierwszą grupą misjonarzy przysłanych do Polski w listopadzie 1651 r. św. Wincenty a Paulo wiązał nadzieje podjęcia dzieła formacji w którymś z seminariów diecezjalnych. Reguły nadane Zgromadzeniu Księży Misjonarzy przez św. Wincentego a Paulo obok pracy nad własnym uświęceniem i głoszeniem Ewangelii ubogim stawiają jako trzeci cel dopomożenie duchowieństwu w nabywaniu wiedzy i cnót potrzebnych w stanie kapłańskim. Do czasu I rozbioru Polski misjonarze przejęli zarząd niemal połowy seminariów duchownych Korony i Litwy.

W 1772 r. na istniejących 38 seminariów – 18 prowadzili misjonarze. Wśród nich były dwa Seminaria Krakowie: Zamkowe – prowadzone od 1682 r. i Stradomskie – prowadzone od 1732 r. Okres rozbiorów przyczynił się do przeprowadzanych kasat domów Zgromadzenia i likwidacji seminariów. Ten okres przetrwało jedno seminarium prowadzone przez Księży Misjonarzy. Było to Seminarium Stradomskie w Krakowie. Dopiero w 1901 r. ks. biskup Jan Puzyna, biskup krakowski, oddał jego zarząd w ręce księży diecezji krakowskiej.

InfoITKM01

Dopiero w 1901 r. ks. biskup Jan Puzyna, biskup krakowski, oddał jego zarząd w ręce księży diecezji krakowskiej, umieszczając je w nowym budynku wzniesionym przy ul. Podzamcze. Wówczas w Domu Stradomskim umieszczono misjonarskie studia filozoficzno-teologiczne. Przełomowym momentem stało się mianowanie prefektem studiów w 1908 r. ks. Wilhelma Michalskiego, biblisty wykształconego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dominikańskiej Szkole Biblijnej św. Szczepana w Jerozolimie. Z jego inicjatywy ks. Słomiński, jako Wizytator Prowincji Krakowskiej podjął starania w roku 1909, aby przyznać misjonarskiemu seminarium prawa uczelni państwowej.

Dnia 3 września 1909 r. za pośrednictwem Konsystorza Biskupiego w Krakowie Wizytator ks. Słomiński wniósł prośbę do Ministerstwa Wyznań i Oświaty we Wiedniu, o możliwość zorganizowania prywatnego studium teologicznego. W dniu 8 lipca 1910 r. Ministerstwo wydało reskrypt, mocą którego misjonarskie seminarium duchowne zostało przekształcone w Instytut Teologiczny z prawami państwowymi. Ministerstwo Wyznań i Oświaty zatwierdziło wszystkich dotychczasowych profesorów:

Nowy rok akademicki 1910/1911 rozpoczęło 25 alumnów (13 na roku pierwszym, 12 na roku drugim).

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę również odrodzona Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy podjęła starania o uznanie przez władze państwowe praw szkoły wyższej. Na pismo wniesione przez ks. Wizytatora Kaspra Słomińskiego dnia 19 lutego 1921 r. do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, po uzyskaniu aprobaty ówczesnego ministra Macieja Rataja – Naczelnik Państwa Józef Piłsudzki zatwierdził w 1922 r. prawa szkoły wyższej Instytutu Teologicznego; ponownie potwierdzono te prawa w 1929 r.

Prowadzenie uczelni wyższej zobowiązywało do troski o angażowanie do przeprowadzania wykładów odpowiednio przygotowanych specjalistów. Poza wymienionymi profesorami powstającego Instytutu należy wyliczyć następujących wykładowców:

Po II wojnie światowej w 1945 r. Wizytator ks. Józef Kryska uzyskał ustne zapewnienie Ministra Oświaty Stanisława Skrzeszewskiego o uznaniu przez władze państwowe Polski Ludowej dotychczasowych praw Instytutu. Jednakże po wydaniu dekretu o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (28 października 1947 r.) nie potwierdzono tych praw, mimo czynionych starań.

Od 1973 r. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy rozpoczął współpracę naukową z Papieskim Wydziałem Teologicznym, a od 1981 z Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dzięki czemu studenci Instytutu mogą zdobywać stopnie naukowe.

Więcej na stronie Instytutu

Translate »